Algemene voorwaarden Eepcards

Eepcards, Eepicon en Eep:shirts zijn activiteiten van Eepcards, eigendom van Eep Seeber, Frambozenstraat 27, 1033 SX, Amsterdam. KvK te Amsterdam nummer 34321041,SNS bank: NL77 SNSB 0706 1629 43 (BIC, SNSBNL2A), www.eepcards.com

 

1. Algemeen

2. Toepasselijkheid

3. Voorraad

4. Herroepingsrecht bij levering producten

5. Het ruilen van geleverde producten

6. Retouneren van het product

7. De prijs

8. Levering en uitvoering

9. Overmacht

10. Copyright

11. Aansprakelijkheid

12. Gratis kaartje

 

1. Algemeen

1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.2 Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”).

1.3 Eepcards behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Indien een wijziging in de Voorwaarden een tegenstrijdigheid bevat ten opzichte van de Voorwaarden zoals die golden bij het plaatsen van de bestelling, kunt u zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.

2. Toepasselijkheid

2.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.3 Mocht een van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard dan blijven de overige Voorwaarden onverkort van kracht.

3. Voorraad

3.1 Wij doen ons best om onze website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op of u een alternatief product geleverd wilt krijgen. Indien u in deze situatie af wil zien van uw bestelling zal Eepcards het aankoopbedrag inclusief de betaalde verzendkosten binnen 30 dagen aan u terugbetalen.

4. Herroepingsrecht bij levering producten

4.1 Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens u.

4.2 Indien u gebruik wil maken van de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst, bent u gehouden de producten te retourneren aan Eepcards binnen 7 dagen na ontvangst van het product. Eepcards behoudt zich het recht voor zendingen te weigeren indien de producten niet binnen 7 dagen door u zijn teruggestuurd.

5. Het ruilen van geleverde producten

5.1 U heeft de mogelijkheid om een aangekocht product te ruilen binnen 14 dagen na ontvangst. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst door of namens de klant.

5.2 Indien u gebruik wil maken van de mogelijkheid tot ruilen van het geleverde product, bent u gehouden het product te retourneren aan Eepcards binnen 14 dagen na ontvangst van het product.

5.3 De eventuele kosten voor het verzenden van het vervangende product komen voor rekening van Eepcards.

6. Retourneren van het product

6.1 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als deze volgens de door Eepcards verstrekte instructies worden verzonden.

6.2 Retourzendingen dienen  voldoende door u te worden gefrankeerd. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

6.3 Na ontvangst van de retourzending zal Eepcards het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten binnen 14 dagen terugbetalen. Wanneer het product beschadigd is of het vermoeden bestaat dat het product is reeds gebruikt, is Eepcards gerechtigd om:

    •    Ruiling van een product te weigeren

    •    Slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen of

    •    Niet tot teruggave van het betaalde bedrag over te gaan.

7. De prijs

7.1 De bij de producten genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Een overzicht van de tarieven voor verzending vindt u op de website.

8. Levering en uitvoering

8.1 Eepcards zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

8.2 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

8.3 Elke bestelling wordt pas geleverd na volledige betaling.

8.4 Eepcards accepteert betaling door middel van iDEAL, Paypal of Bancontact | Mister Cash of door overboeking vooraf.

8.5 De volledige betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling wordt verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Eep de bestelde producten voor u. Mocht Eepcards de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de producten weer vrijgegeven voor de verkoop.

8.6 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Eepcards kenbaar heeft gemaakt.

8.7 Na volledige betaling zal Eepcards in beginsel binnen 5 werkdagen de bestelling aan PostNL aanbieden. Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.

8.8 Voor de verzending van producten kan Eepcards verzendkosten in rekening brengen. Een overzicht van alle tarieven vindt u op de website

8.9 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij u geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kunt u de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als Eepcards en u een andere leveringstermijn hebben afgesproken

8.10  U bent verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en gebreken of verkeerd geleverde goederen direct na levering te melden via: info (@) eepcards.com. Alleen indien aan voorgaande voorwaarde is voldaan, is Eepcards gehouden om het betreffende product kosteloos te vervangen. Gebreken waarvan het vermoeden bestaat dat deze zijn die veroorzaakt door de koper, kunnen worden uitgesloten van deze kosteloze vervanging.

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Eepcards in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan u mee te delen en zulks zonder dat Eepcards gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Eep en transportstagnatie. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst worden reeds gedane betalingen binnen 30 dagen door Eepcards teruggestort.

10. Copyright

10.1 Op alle op de website aanwezige informatie en beelden berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie en beelden welke afkomstig zijn van de website van Eepcards. Een zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of beelden in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Eepcards noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De beschrijving van het aanbod is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Eepcards kan evenwel niet instaan voor de volledigheid van de informatie over het aanbod en is dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Eepcards niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onvolledigheid van de informatie.

11.2 Eepcards is niet aansprakelijk voor het niet tijdig bezorgen, verlies of beschadiging door TNT Post. Mochten zich technische storingen voordoen bij het verwerken van uw bestelling, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Eepcards houdt u hiervan op de hoogte.

11.3 Daarnaast aanvaardt Eepcards geen aansprakelijkheid voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou is van verkeerd gebruik van de door Eepcards verkochte producten.

11.4 Kleuren kunnen op iedere computer anders worden weergegeven. Eep kan daarom niet garanderen dat de kleuren van de producten gelijk zijn aan de kleuren die op uw computerscherm worden getoond.

11.5 Voor zover Eepcards op enige wijze toch aansprakelijk gesteld zou kunnen worden, is de aansprakelijkheid voor directe schade van Eepcards en van personen voor wie Eepcards verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de eventuele redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Eepcards aan de overeenkomst te laten beantwoorden, de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, alsmede de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. Eepcards is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste bedrijfsbesparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12. Gratis kaartje

Bij een bestelling van een gratis kaartje geldt 1 kaartje per klant/adres. Bij aanvraag van een gratis kaartje ga je ermee akkoord dat we je aanmelden voor de Eepcards nieuwsbrief.

Algemene voorwaarden Eepcards
Eepcards, Eepicon en Eep:shirts zijn activiteiten van Eepcards, eigendom van Eep Seeber, Frambozenstraat 27, 1033 SX, Amsterdam. KvK te Amsterdam nummer 34321041,SNS bank: NL77 SNSB 0706 1629 43 (BIC, SNSBNL2A), www.eepcards.com

1. Algemeen
2. Toepasselijkheid
3. Voorraad
4. Herroepingsrecht bij levering producten
5. Het ruilen van geleverde producten
6. Retouneren van het product
7. De prijs
8. Levering en uitvoering
9. Overmacht
10. Copyright
11. Aansprakelijkheid
12. Gratis kaartje

1. Algemeen
1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1.2 Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”).
1.3 Eepcards behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Indien een wijziging in de Voorwaarden een tegenstrijdigheid bevat ten opzichte van de Voorwaarden zoals die golden bij het plaatsen van de bestelling, kunt u zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.

2. Toepasselijkheid
2.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.3 Mocht een van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard dan blijven de overige Voorwaarden onverkort van kracht.

3. Voorraad
3.1 Wij doen ons best om onze website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op of u een alternatief product geleverd wilt krijgen. Indien u in deze situatie af wil zien van uw bestelling zal Eepcards het aankoopbedrag inclusief de betaalde verzendkosten binnen 30 dagen aan u terugbetalen.

4. Herroepingsrecht bij levering producten
4.1 Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens u.
4.2 Indien u gebruik wil maken van de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst, bent u gehouden de producten te retourneren aan Eepcards binnen 7 dagen na ontvangst van het product. Eepcards behoudt zich het recht voor zendingen te weigeren indien de producten niet binnen 7 dagen door u zijn teruggestuurd.

5. Het ruilen van geleverde producten
5.1 U heeft de mogelijkheid om een aangekocht product te ruilen binnen 14 dagen na ontvangst. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst door of namens de klant.
5.2 Indien u gebruik wil maken van de mogelijkheid tot ruilen van het geleverde product, bent u gehouden het product te retourneren aan Eepcards binnen 14 dagen na ontvangst van het product.
5.3 De eventuele kosten voor het verzenden van het vervangende product komen voor rekening van Eepcards.

6. Retourneren van het product
6.1 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als deze volgens de door Eepcards verstrekte instructies worden verzonden.
6.2 Retourzendingen dienen voldoende door u te worden gefrankeerd. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
6.3 Na ontvangst van de retourzending zal Eepcards het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten binnen 14 dagen terugbetalen.
Wanneer het product beschadigd is of het vermoeden bestaat dat het product is reeds gebruikt, is Eepcards gerechtigd om:
Ruiling van een product te weigeren
Slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen of
Niet tot teruggave van het betaalde bedrag over te gaan.

7. De prijs
7.1 De bij de producten genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Een overzicht van de tarieven voor verzending vindt u op de website.

8. Levering en uitvoering
8.1 Eepcards zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
8.2 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
8.3 Elke bestelling wordt pas geleverd na volledige betaling.
8.4 Eepcards accepteert betaling door middel van iDEAL, Paypal of Bancontact | Mister Cash of door overboeking vooraf.
8.5 De volledige betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling wordt verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Eep de bestelde producten voor u. Mocht Eepcards de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de producten weer vrijgegeven voor de verkoop.
8.6 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Eepcards kenbaar heeft gemaakt.
8.7 Na volledige betaling zal Eepcards in beginsel binnen 5 werkdagen de bestelling aan PostNL aanbieden. Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.
8.8 Voor de verzending van producten kan Eepcards verzendkosten in rekening brengen. Een overzicht van alle tarieven vindt u op de website
8.9 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij u geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kunt u de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als Eepcards en u een andere leveringstermijn hebben afgesproken
8.10 U bent verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en gebreken of verkeerd geleverde goederen direct na levering te melden via: info (@) eepcards.com. Alleen indien aan voorgaande voorwaarde is voldaan, is Eepcards gehouden om het betreffende product kosteloos te vervangen. Gebreken waarvan het vermoeden bestaat dat deze zijn die veroorzaakt door de koper, kunnen worden uitgesloten van deze kosteloze vervanging.

9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Eepcards in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan u mee te delen en zulks zonder dat Eepcards gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Eep en transportstagnatie. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst worden reeds gedane betalingen binnen 30 dagen door Eepcards teruggestort.

10. Copyright
10.1 Op alle op de website aanwezige informatie en beelden berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie en beelden welke afkomstig zijn van de website van Eepcards. Een zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of beelden in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Eepcards noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd.

11. Aansprakelijkheid
11.1 De beschrijving van het aanbod is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Eepcards kan evenwel niet instaan voor de volledigheid van de informatie over het aanbod en is dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Eepcards niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onvolledigheid van de informatie.
11.2 Eepcards is niet aansprakelijk voor het niet tijdig bezorgen, verlies of beschadiging door TNT Post. Mochten zich technische storingen voordoen bij het verwerken van uw bestelling, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Eepcards houdt u hiervan op de hoogte.
11.3 Daarnaast aanvaardt Eepcards geen aansprakelijkheid voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou is van verkeerd gebruik van de door Eepcards verkochte producten.
11.4 Kleuren kunnen op iedere computer anders worden weergegeven. Eep kan daarom niet garanderen dat de kleuren van de producten gelijk zijn aan de kleuren die op uw computerscherm worden getoond.
11.5 Voor zover Eepcards op enige wijze toch aansprakelijk gesteld zou kunnen worden, is de aansprakelijkheid voor directe schade van Eepcards en van personen voor wie Eepcards verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de eventuele redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Eepcards aan de overeenkomst te laten beantwoorden, de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, alsmede de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. Eepcards is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste bedrijfsbesparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12. Gratis kaartje
Bij een bestelling van een gratis kaartje geldt 1 kaartje per klant/adres. Bij aanvraag van een gratis kaartje ga je ermee akkoord dat we je aanmelden voor de Eepcards nieuwsbrief, afmelden kan elk moment.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

UITGELICHT

geboorte kaartjes
Geboorte & zwangerschapskaartjes.

liefde kaarten
Lieve kaartjes versturen.

Tekst kaarten
Geen woorden? Zeg het met tekst.

© 2018 - 2019 Eepcards | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel